Sản phẩm tài chính

  Những sản phẩm tài chính của FINA là những sản phẩm độc
  đáo và duy nhất trên thị trường hiện nay.

  Công cụ tính

  Vay mua nhà - đất là sản phẩm tín dụng nhằm hỗ trợ nguồn vốn
  giúp khách hàng thanh toán các chi phí cho mục đích mua/
  nhận chuyển nhượng nhà ở, đất ở.

  Thông tin thị trường